AKTIVITA SPOLKU

Spolek SP se velmi angažuje a vyjadřuje nejen v oblastech týkajících se řeky Otavy, ale taktéž v aktivitách týkajích se celé obce Sudoměř.

25.2.2023

Čištění soudky v Sudoměři

Dne 25.2.2023 Sudoměřské proudy sešli a vyčistily obecní pozemek u Nováků. 

Spolek se aktivně nabídl obci, jelikož dle vyjádření zastupitelstva - obec na tuto činnost nemá kapacitu ani prostředky, že vyklidí a pročistí prostor soudky. Proto se členové Proudů sešli a pořezali, spálili a odklidili neudržovaný prostor. 

Nyní lze bezpečně projít mezi domy a bezpečně mimo silnici projít až k naší milované Otavě :)

18.2.2023

Sudoměřské proudy pomáhají nejen v okolí Sudoměře

Tragédie, ke které došlo v obci Lnáře, kdy do rodinného domu narazil kamion a celý dům zdemoloval, jsme zaregistrovali v médiích a rozhodli se dané rodině finančně pomoci. 

Díky iniciativě našeho spolku byla na pomoc zaslaná nemalá částka nejen od Proudů jako spolku samotného, ale i od jednotlivců z celé vesnice, které jsme jako spolek oslovili :)

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/490759-kamion-zdemoloval-rodine-dum-starosta-prisel-s-resenim-jak-jim-pomoci<br>

23.12.2021

Vyjádření spolku k možnosti pronájmu pozemku parc.č. 45/1 v k.ú. Sudoměř

Spolek Sudoměřské proudy - spolek občanů obce Sudoměře, zabývající se péčí a ochranou krajiny a veřejného prostoru,

žádá Obec Čejetice, aby zamítla žádost o pronájem části pozemku parc.č. 45/1 v k.ú. Sudoměř o výměře 360m2 zveřejněný a vyvěšený dne 20.12.2021 a to z následujících důvodů :

1) Záměr je zcela v rozporu se základními principy péče o krajinu, a to jak krajinu otevřenou přírodní, tak krajinu zastavěnou v intravilánu obce. Z hlediska samotného návrhu žadatele se jedná o zásadní nepochopení principu veřejného prostoru obce a zcela evidentního požadavku zajištění osobního zájmu na úkor zájmu veřejného.

2) Z hlediska historického vývoj obce a kvality historického urbanismu se v případě pozemku p.č. 45/1 ve vlastnictví obce jedná historicky významný prostor obce. Jak je patrné z veřejně dostupných map, že prostorem tohoto pozemku vedla historická cesta mezi obcí Sudoměř a Sudoměřským mlýnem. Pozemek není zbytkovým prostorem mezi historickými objekty statků. Je zcela patrné, že naopak stavby statků byly v prostoru umístěny tak, aby umožnily dostatečnou kapacitu pohybu obyvatel a mimo jiné i zvěře a dobytka mezi obcí a mlýnem, respektive mezi obcí a krajinou a zároveň tak, aby byl prostor mezi statky schopný pojmout vodní tok a přílivová voda v rybničním systému nad obcí neohrozila majetek osobní ani veřejný.

Jedná se tedy o celkem významnou součást veřejného prostranství a propojení krajinných prvků a z hlediska současných a jediných trendů prostupnosti krajiny je záměr v rozporu se základními principy stavebního zákona a územního plánování. Mimo zásadní rozpory vyplývající z celkového i níže uvedeného odůvodnění, je záměr chovu drůbeže v tomto prostoru zcela nedůstojný historické a urbanistické kvalitě prostoru.

3) Prostupnost krajiny je jedním z požadavků Územního plánu obcí Čejetice, Sudoměř a Mladějovice. Platný územní plán ve smyslu opatření obecné povahy a tedy legislativně závazný popisuje požadavek na udržení a rozvoj prostupnosti krajiny v tomto přesném znění : "Území je protkáno sítí polních a pěších cest, které se vytvářely postupem času v místech hospodářské potřeby. Způsob užívání krajiny se nemění, a tak územní plán ponechává systém cest v krajině v původním přirozeném stavu." Zbytky historické cesty jsou dodnes patrné jak fyzicky, tak v mapových podkladech a tomuto principu zcela odpovídá půdorysné řešení obou na prostor navazujících statků. Tento vyšší princip nemůže být nahrazen nejen chovem drůbeže, ale ani žádnou jinou aktivitou v prostoru historické cesty. Záměr je v rozporu s platným územním plánem a všemi závaznými strategickými dokumenty i zákony věnujícími se rozvoji a ochrany krajiny.

4) Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o negativní zásah do historicky zavedeného krajinného principu a ekosystému a odkazem na zákon č.114/1992 Sb. se jedná ohrožení "charakteristických reliéfů, tvořených souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky." Zde jasný ekosystém prostupů, cest a vodních prvků je popsán zákonem č.17/1992 Sb.: "Ekosystém je definován jako funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase". Mimo jiné je třeba dbát na Evropskou úmluvu o krajině, která je v českém prostoru aplikovaná a která v tomto případě definuje i venkovskou krajinu za "území, které je vnímáno obyvatelstvem a jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a lidských faktorů". Z výše uvedeného vyplývá, že jakýkoliv soukromý záměr v prostoru předmětného pozemku je v rozporu se základními principy zákona o ochraně přírody a krajiny.

5) Z hlediska technické infrastruktury obce se jedná o prostor spadající pod systém vodních ploch a jejich ochrany a rozvoje. V prostoru veřejného pozemku je umístěný vodní prvek - odvodnění velkého Nadvesného rybníka propojený s vodní plochou v prostoru centra obce a odvodněním směrem do zátopového území. Navržený záměr je zcela v konfliktu s veřejnou technickou infrastrukturou, přičemž péče o vodu je v současné době prioritním tématem obcí, státu i celé Evropské unie.

6) Z hlediska zásahu do ploch veřejného prostranství obce se jedná o stavby a činnost, které mají negativní účinky na životní prostředí a nejsou v souladu s hlavními principy využívání veřejných prostranství, mimo jiné zajištění místní, obslužné, nebo účelové komunikace, výstavby stezek či cyklostezek, technické infrastruktury a v první míře především sídelní zeleně. Záměr je v rozporu s možností rozvoje obce dle dnešních standardů a požadavků na prostupnost a rozvoj drobné venkovské infrastruktury.

7) Z hlediska samotného záměru chovu slepic v nejbližším prostoru historického centra obce, respektive v samotném sousedství pozemku, kde probíhají veřejné aktivity, především zaměřené na děti se tento záměr jeví jako extrémně nevhodný. Nelze si v žádném případě představit, že by jakákoli obec, a třeba například Čejetice, podporovala chov drůbeže v prostoru historického centra obce. Takováto aktivita je zcela v protikladu s rozvojem a užívání veřejného prostranství.

8) Samotný záměr chovu drůbeže ve veřejném prostoru není vhodný z hygienických důvodů. Navíc v době, kdy drůbež v nemalém ohrožuje ptačí chřipka H5N1 a stát skrze Krajské hygienické stanice vydává zásadní opatření k chovu drůbeže každého chovatele, mimo jiné především nařízením chovu ve vnitřních krytých prostorách. Žadatel by se pak mohl obrátit na obec s žádostí o rozšíření své soukromé expanze do veřejného prostoru zakrytím pronajatého prostoru a obec Čejetice by se tím dostala do dalšího konfliktu.

Požadovaný záměr je v případě jakéhokoli soukromého záměru na pozemku p.č. 45/1 k.ú. Sudoměř v rozporu se všemi základními principy zdravé péče o obec a některými zákonnými podmínkami stavebního zákona, územního plánu obce a zákona o ochraně přírody a krajiny a z těchto důvodů Obec Čejetice nemůže podporovat jeho realizaci.


16.9.2021

POSOUZENÍ REALIZACE NOVÉ KOMUNIKACE A MOSTU V OBCI SUDOMĚŘ


1.6.2020

DOPIS MINISTROVI ŽP


SUDOMĚŘSKÉ PROUDY
, zapsaný spolek

K rukám ministrovi životního prostředí

Mgr. Richard Brabec

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v jednotném názoru a shodě všech členů našeho spolku s žádostí o pomoc a také s pozvánkou na jednání k problematice našeho tématu - bezohledné a agresivní devastaci našeho životního prostředí, v tomto případě řeky Otavy a jejích vzácných a hodnotných úseků Sudoměřských peřejí a Zátavského mlýna - ze strany investora a vlastníka malých vodních elektráren.

Obracíme se na Vás s důvěrou nejen jako na ministra s přehledem v legislativě v oblasti životního prostředí, ale také na Vás jako přírodovědce, s tématem profesně spojeného.

V roce 2008 občané Sudoměře zjistili, že dochází ke skupování pozemků nad Sudoměřskými peřejemi, vzácným a výjimečným úsekem řeky Otavy, pro účel výstavby MVE. Po společném veřejném projednání s občany Sudoměře a okolních obcí a odborníky v roce 2011, se zastupitelstvo správní obce Čejetice později zavázalo, že obecní pozemek, který by tuto investici umožnil, neprodá. Bohužel během letních měsíců roku 2017 za podivných okolností potřebný pozemek zastupitelstvo obce Čejetice prodalo, aby byl obratem přeprodán původnímu zájemci - investorovi a majiteli dvou MVE na řece Otavě.

V roce 2018 byl založen občanský a odborný spolek Sudoměřské proudy, aby systémově a za široké podpory odborníků v oblasti životního prostředí, vodařů, rybářů, krajinářů i architektů, chránil vzácný kus řeky, který by výstavbou MVE utrpěl fatální devastaci, de facto likvidaci, a to i bez přihlédnutí k zcela běžnému a většinovému nedodržování pravidel provozu MVE ze strany elektrárníků. Členy spolku samotného v současné době nejsou jen občané Sudoměře, ale i občané okolních vesnic na toku Otavy, města Písek, či Prahy. Schůzí a aktivit spolku, se běžně účastní občané všech obcí na toku Otavy mezi Strakonicemi a Pískem, odborníci z Prahy a Českých Budějovic. Tento zájem a aktivita občanů svědčí o tom, že se v současnosti již jedná o široký veřejný zájem na regionální úrovni v ochraně a péči o konkrétní úsek vodního toku. Nutno také podotknout, že zájmový úsek řeky se nachází v Nadregionálním biocentru - Řežabinec, v přímé blízkosti Národní přírodní rezervace Řežabinec.

Spolek v únoru roku 2020 zahájil intenzivní měsíční přednáškový a vzdělávací program, s cílem prokázat neadekvátní zásahy a situaci odborně vysvětlovat a komentovat. Tuto aktivitu však přerušila koronovirová situace. Je velice smutné, že konkrétní desítky občanů všeho věku a všech profesí musí intenzivně a po mnoho let chránit kus řeky proti zájmu jednotlivce, tedy osobnímu zájmu zpeněžit významný krajinný prvek, kterým řeka Otava bezesporu je, a proto je také využívána dalšími tisíci obyvatel celé České republiky pro rekreaci a odpočinek.

Bohužel tento zájem musíme nazvat více než agresivním a vypočítavým, kdy investor pomalými a jednotlivými zastíracími kroky získává drobná povolení a směřuje bez skrupulí a arogantně ke krajině i lidem k vlastní výstavbě. Rádi bychom Vám ale sdělili, že v poslední době cítíme podporu i úřadů a kompetentních organizací, především po zcela bezohledném zásahu investora v okolí jeho MVE Zátaví v květnu 2020, kdy ve vzdálenosti 800 m od Národní přírodní rezervace Řežabinec provedl na řece a přilehlých tůních bezprecedentní a nezákonné krajinné zásahy zásadně mimo rámec získaného povolení. Tyto zásahy již zdokumentovala i jihočeská televize. Spolek vyvolal relevantní mediální zájem o aktivity zmíněného investora, avšak dosud pouze lokální.

Vážený pane ministře, nacházíme se v období, kdy ochrana a péče o vodu je jednou z priorit státu a Vašeho ministerstva. Cílem našeho spolku je jednou provždy zákonně zabránit tomuto agresivnímu záměru i probíhajícím devastacím jedním investorem, aby občané v okolí řeky Otavy mohli klidně spát a vzbudit se beze strachu, že z řeky zmizí voda a její fauna i flora.

Prosíme Vás o Vaši osobní intervenci v této drobné regionální kauze a rádi bychom Vás osobně pozvali na setkání 16.6.2020 ve Starých Kestřanech, které spolek Sudoměřské proudy vyvolal, kdy vyzval k účasti starosty měst Strakonic a Písku a starosty všech obcí na toku Otavy mezi těmito městy, přičemž již většina účast přislíbila. Vaše přítomnost by jistě podpořila téma ochrany krajiny a dala sílu lokálním obecním politikům, k dalším krokům nejen při ochraně a péči o řeku Otavu.

Pozvánku k samotnému setkání přikládáme přílohou.

V Sudoměři 1.6.2020

Jana Hrdinová - předseda Spolku Sudoměřské proudy